Rufen Sie uns an:

+31 (0)111 – 461492

De kleine lettertjes

Algemene Huurvoorwaarden

Toepassing

1) Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de gehuurde chalet/caravan op Eureka Park Renesse gelegen aan de Hoogenboomlaan 38, 4325DK te Renesse.

2) In deze voorwaarden wordt onder het begrip ‘’huurder’’ verstaan: de persoon die met ons een huurovereenkomst sluit met betrekking tot de huur van de vakantiewoning.

3) Deze voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen alle algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.

4) In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist directie Eureka Park Renesse.

Reserveringen

1) Verhuur op Eureka Park is wegens strikte huisregels alleen toegestaan aan families.

2) Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde een reservering te weigeren.

3) De reservering is definitief na ontvangst van de reserveringsbevestiging en na ontvangst van 50% van de huurprijs.

4) Wij verzoeken u de documenten op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden aan ons mede te delen. Het aantal personen, namen en geboortedatums dienen naar waarheid te zijn doorgegeven aan ons.

5) Als huurder door omstandigheden niet aanwezig kan zijn, vervalt de boeking.

6) Huurder is verantwoordelijk voor medehuurders.

 

Betaling

1) De betaling dient u vooraf volledig te hebben voldaan volgens de betalingstermijnen op de reserveringsbevestiging. Over te maken op het bankrekeningnummer vernoemd op de reserveringsbevestiging.

2) Door het voldoen van de betaling aanvaardt u de algemene huurvoorwaarden van Eureka Park Renesse.

3) Bij niet tijdige betaling volgens betalingstermijnen op uw reserveringsbevestiging, bent u in verzuim. In dat geval behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren.

 

Borgsom

1) Bij huurder wordt een borgsom in rekening gebracht van €100,00 welke dient ter waarborging van schade en/of kosten in de meest ruime zin van het woord, die wij kunnen lijden bij niet nakomen van de verplichtingen van de huurder als een goed huurder en de medereizigers.

2) De borgsom dient vooraf te zijn voldaan, zoals de betalingstermijnen op de reserveringsbevestiging.

3) In geval de borgsom niet wordt voldaan, zijn wij gerechtigd de huurder toegang tot de vakantiewoning te ontzeggen.

4) De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van eventuele vorderingen (bijv. schade aan inventaris/chalet en/of overige kosten) binnen 7 dagen na vertrek teruggestort op de bankrekening waar de borgsom mee betaald is.

5) Indien bij (eventuele) schade blijkt dat de borgsom niet toereikend is voor het vergoeden van de volledige geleden schade, behouden wij ons het recht voor om u voor de (resterende) schade aansprakelijk te stellen.

6) Indien huurder bij aankomst gebreken aan chalet ondervindt, dient deze meteen gemeld te worden aan ons. Wanneer door ons na vertrek huurder schade wordt geconstateerd, worden de kosten verhaald op laatst vertrokken huurder.

 

Wijzigingen

1) Indien huurder, na de totstandkoming van de boeking, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, zijn wij niet verplicht daaraan te voldoen. Het is ter vrije keuze van ons of en in hoeverre de gewenste wijzigingen worden geaccepteerd.

2) Indien huurder na de totstandkoming van de boeking de verblijfsperiode wenst te wijzigen, worden €25,00 administratiekosten in rekening gebracht en (eventuele) bijkomende kosten wegens een duurdere verblijfsperiode.

 

Annulering

1) Bij annulering betaalt huurder een vergoeding aan Eureka Park. Deze vergoeding bedraagt;
– Bij annulering meer dan drie maanden voor aankomstdatum; 15% van de overeengekomen huurprijs
– Bij annulering binnen drie tot twee maanden voor aankomstdatum; 50% van de overeengekomen huurprijs
– Bij annulering binnen twee tot één maand voor aankomstdatum; 75% van de overeengekomen huurprijs
– Bij annulering binnen één maand voor de aankomstdatum; 90% van de overeengekomen huurprijs
– Bij annulering op de dag van aankomstdatum; 100% van de overeengekomen huurprijs

2) Indien huurder binnen 24 uur na de aankomstdatum zonder nadere kennisgeving niet is gearriveerd wordt dit beschouwd als een annulering en is 100% van de huursom verschuldigd.

3) Bij annulering worden €25,00 administratiekosten aan huurder in rekening gebracht.

4) De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van de administratie kosten.

5) In geval van annulering onzerzijds worden al betaalde gelden gerestitueerd.

6) Annulering door huurder dient altijd schriftelijk (per post of per e-mail) te geschieden.

7) Huurder kan tegelijk bij boeking of anders binnen één week na boekdatum een annuleringsverzekering afsluiten. Zie annuleringsvoorwaarden ‘’Annuleringsverzekering Eureka Park Renesse’’.

 

Ontvangst sleutel

1) De huurder is nimmer gerechtigd de sleutel te dupliceren om welke reden dan ook. Mocht de huurder de sleutel toch dupliceren is huurder een boete verschuldigd van €500. De sleutel blijft eigendom van ons en dient na verblijfsperiode op de vertrekdatum te worden ingeleverd.

2) Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van sleutel is de huurder een bedrag verschuldigd van €100.

3) Toegang tot chalet vanaf 16.00 uur op aankomstdag. Bij vertrek dient huurder de sleutel om uiterlijk 10.00 uur in te leveren in de brievenbus bij de receptie.  

4) Alle kosten die ontstaan doordat huurder de woning niet op tijd oplevert, worden op huurder verhaald.

5) Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, kunnen op kosten van huurder worden opgestuurd.

 

Verblijf

1) Op de aankomst dag is het chalet beschikbaar vanaf 16.00 uur, tenzij anders afgesproken met ons. Vertrek uiterlijk 10.00 uur.

2) 1 auto per boeking inclusief. Voor een 2e auto kan een extra parkeerplaats gereserveerd worden tegen de kosten van € 6,- per dag.

3) Huurder en medehuurders dienen zich tijdens het verblijf op Eureka Park Renesse als goede huurder te gedragen

4) Roken in het chalet is niet toegestaan.

5) Op Eureka Park Renesse mag geen open vuur worden toegepast.

6) Huisdieren meenemen is niet toegestaan, echter is er geen garantie dat chalet huisdiervrij is gebleven.

7) De Huursom is exclusief beddengoed, handdoeken en keukendoeken.

8) Het gebruik van de barbecue en de fietsen zijn niet toegestaan.

9) Inventaris dat is aangeduid als privé eigendom dient niet gebruikt te worden door huurder.

10) Verblijf van meer personen in het chalet dan bij reservering is overeengekomen is niet toegestaan, tenzij besproken en bevestigd door ons.

11) Het verplaatsen van kasten, bedden en banken, evenals geluid of televisieapparatuur is niet toegestaan. Tv-instellingen mogen niet worden aangepast.

12) Wanneer huurder bij aankomst gebreken constateert, dient de huurder dit meteen te melden bij ons. Huurder dient ons de kans te geven om gebreken op te lossen tijdens het verblijf. Achteraf kunnen wij geen klachten oplossen.

13) Stroom, water en gas is inclusief de huursom maar wij verzoeken u vriendelijk hier spaarzaam mee om te gaan.

 

Overmacht

1) Overmacht aan onze zijde bestaat indien de uitvoering van de boeking geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten onze wil. Daaronder begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of andere gebeurtenissen.

 

Aansprakelijkheid en klachten

1) Klachten dienen bij aankomst of vroegtijdig tijdens verblijf te worden gemeld, zodat wij de kans hebben om de klacht op te lossen.

2) Mocht huurder alsnog een klacht willen indienen na vertrek, dient deze schriftelijk en gemotiveerd binnen 8 dagen na vertrek bij ons te worden ingediend.

3) Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens en ten gevolge van het verblijf in het chalet.

4) Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de (hoofd)wegen e.d. op/nabij de omgeving van Eureka Park Renesse.

5) Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buitenwerking stellen technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels functioneren van internet en tv.

 

Vertrek en eindschoonmaak

Na het eindigen van de verblijfsperiode dient de huurder bij vertrek;

1) Het chalet bezemschoon achter te laten.

2) Alles schoon afgewassen, afgedroogd en weer in de kast te hebben geplaatst.

3) Vaatwasser leeg achter te laten.

4) Eventuele gehuurde bedlinnen afgehaald te hebben en deze op het voeteinde van het bed achter te laten.

5) Eventuele gehuurde handdoeken achter gelaten te hebben in de badkamer.

6) Etenswaren mee te nemen en deze niet achter te laten in de kasten en/of koelkast/vriezer.

7) Vuilnisbakken te hebben geleegd.

8) Eventuele breuk en/of schade te melden bij ons.

de_DEDeutsch
Nach oben scrollen